Wind op zee

Windenergie op zee tot 2030

Om de hernieuwbare energiedoelstellingen te bereiken werkt Nederland aan meer windenergie op zee.

Energieakkoord

Een belangrijke stap is gezet met het Energieakkoord voor duurzame groei uit 2013 . Vervolgens is met het Energierapport, de daaropvolgende Energiedialoog en de Energieagenda een basis gelegd voor het energiebeleid voor de langere termijn, richting 2050. De Wet windenergie op zee geeft het Rijk de mogelijkheid kavels uit te geven voor de ontwikkeling van windparken op zee. In lijn met deze beleidsvoornemens om te komen tot 3.500 MW uit de eerste routekaart voor windenergie op zee zijn kavels uitgegeven in de windenergiegebieden Borssele en Hollandse kust (zuid en noord).
Bij de ingebruikname van windparken binnen deze kavels – zoals beschreven in de routekaart 2023 – wordt voldaan aan de doelstelling uit het Energieakkoord voor windenergie op zee, te weten circa 4.450 MW in 2023.

Routekaart 2030

In een tweede routekaart (2018), de routekaart 2030, zijn voor de periode 2024 – 2030 de hoofdlijnen geschetst om te komen tot een gezamenlijk vermogen van circa 7.000 MW aan windenergie op zee. Dit is in lijn met de Energieagenda uit 2016. Volgens de routekaart 2030 wordt ten minste 6.100 MW gerealiseerd in gebieden die al eerder zijn aangewezen in het nationaal waterplan. Het gaat om de gebieden Hollandse Kust (west), Ten noorden van de Wadden en IJmuiden Ver. Voor de resterende 900 MW zal het kabinet op een later tijdstip een besluit nemen.

Windenergie op zee

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt